GRAH WHATMOUGH PONOVNO RAZDVOJENA OSEBNOST, JAVNO PRIZNAVA, DA NIČESAR NA RTV-JU NE RAZUME

Tisti, ki na RTV-ju delamo, že dolgo nismo videli Grah Whatmougha, saj se tudi zdaj, ko naj bi prišel z bolniške/službene/skrivnostne odsotnosti, nikjer ne pojavlja. Se bo pa očitno prikazal na ponedeljkovi seji Programskega sveta. Se že veselimo!

Mediji so objavili (spodaj povzetek iz Večera) njegov odgovor na zahteve po razrešitvi. In glej ga zlomka, ponovil je taktiko iz referendumske kampanje. Tako kot sta bila takrat dva Grah Whatmougha, eden generalni direktor RTV-ja, drugi organizator referendumske kampanje o noveli zakona o RTV-ju, sta zdaj eden vršilec dolžnosti generalnega direktorja in drugi generalni direktor RTV-ja. Dve popolnoma ločeni osebi, ki ne delita odgovornosti in se zato po njegovo vršilca dolžnosti ne more razrešiti, saj gre za popolnoma drugo osebo. 

Edino, kar imata oba Grah Whatmougha (ali celo vsi štirje) skupnega, je nerazumevanje. Ko je stisnjen v kot, ko so argumenti za razrešitev več kot jasni, namesto vsebinskega odgovora ali argumentov uporabi znani stavek v različnih oblikah ”ni jasno, na kaj se očitek nanaša”. Mi mu verjamemo. On sicer dobro ve, na kaj se navedeni očitki nanašajo, vsa slovenska javnost ve, kaj vse je narobe zaradi vseh štirih Grah Whatmoughov, ve, ampak mu ni jasno, ne razume. V vsem času, ki ga je preživel na RTV-ju, ničesar ni razumel. Ni razumel, da ne izpolnjuje pogojev za funkcijo generalnega direktorja, ni razumel, kaj je naloga generalnega direktorja, ni razumel, kaj je vloga in poslanstvo javnega medija, ni razumel, da program ustvarjajo ljudje, ni razumel….

Pravna pisarna, ki mu je sestavila zagovor, zagotovo pozna sodno prakso ki pravi, da ima tudi vršilec dolžnosti enake pravice in dolžnosti in da se ga da razrešiti. Ampak to sploh ni pravno vprašanje, na koncu bodo odločali člani Programskega sveta, ne glede na to, kaj pravi pravna stroka in kaj pravijo štirje Grah Whatmoughi.

Ponedeljkovo glasovanje o razrešnici je v rokah predstavnikov narodnostnih manjšin in svetnikov, ki jih je v Programski svet predlagala stranka NSI. Brez njihovih glasov za razrešitev  bo Grah Whatmough preživel in bo lahko nadaljeval z uničevanjem javnega RTV-ja. Omenjeni svetniki si sicer lahko olajšajo vest z mislijo, da gre samo za nekaj dodatnih tednov, ampak škoda, ki jo Grah Whatmough in njegova ekipa povzročajo vsak dan, je ogromna, na nekaterih področjih že nepopravljiva. Vsak, ki v takšni situaciji pogleda stran, nosi svoj del odgovornosti. In javnost si bo zapomnila, kdo je uničeval javni RTV in kdo je to omogočal.

Povzetek Grah Whatmoughovega odgovora na predlog za razrešitev (vir Večer):

 • “Z uveljavitvijo zakona je prenehal mandat Andreju Grahu Whatmoughu kot dosedanjemu generalnemu direktorju RTV Slovenija. Do imenovanja uprave dosedanji generalni direktor, torej Andrej Grah Whatmough, opravlja svojo funkcijo kot vršilec dolžnosti. To pomeni, da RTV Slovenija v tem trenutku nima generalnega direktorja, ki bi ga bilo mogoče razrešiti, saj generalni direktor, ki je imel mandat ob uveljavitvi novele, na podlagi samega zakona opravlja svojo funkcijo kot vršilec dolžnosti, in sicer do imenovanja uprave. Dodatno izpostavljam, da se očitki po vsebini nanašajo izključno na dejanja in opustitve, za katere naj bi bil odgovoren kot generalni direktor in ne kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja, saj vlogo vršilca dolžnosti generalnega direktorja opravljam šele od 28. 12. 2022 dalje. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja zaradi navedenega predlagam, da programski svet postopka razrešitve ne začne oziroma da s sklepom postopek, kolikor bi se morebiti štelo, da je postopek ze začet, ustavi.”
 • “Predlagatelji povsem pavšalno in nekonkretizirano vzpostavljajo obstoj vzročne zveze med padcem gledanosti oziroma ugleda in ‘krizo vodenja’, čeprav z ničemer ne izkažejo obstoja takšne vzročne zveze.”
 • “Vzrok za tako dolgotrajna pogajanja je tako mogoče iskati zgolj na strani stavkajočega sindikata, saj navkljub dvakratni menjavi pogajalske skupine na strani vodstva RTV Slovenija napredek ni bil dosežen.”
 • “Glavni namen stavke ni (bilo) izboljšanje ekonomskega ali socialnega položaja delavcev, temveč doseganje nezakonitega cilja – zamenjava odgovorne urednice informativnega programa Televizije – oziroma pritisk na ustanovitelja, da poseže v upravljanje javnega zavoda, kar se je nenazadnje julija 2022 tudi zgodilo s sprejemom novele ZRTVS-1 B.”
 • “Odsotnost ‘prepoznavnih strankarskih povezav’ sicer ni med pogoji za zaposlitev na RTV Slovenija, prav tako niso oblikovani morebitni kriteriji za presojo takšnih povezav. Trditev, da te (sicer neimenovane) osebe tudi ‘ne dosegajo profesionalnih standardov’ je pavšalna in po mojem mnenju tudi neresnična, saj mi ni poznano, da bi bilo za katerega od zaposlenih na RTV Slovenija ugotovljeno, da ne dosega profesionalnih standardov”.
 • “Glede na navedeno so vsi očitki glede moje vloge v referendumski kampanji povsem neutemeljeni. O videzu nasprotja interesov sem obvestil Programski in Nadzorni svet RTV Slovenija, prav tako pa sem se iz vseh postopkov samoizločil, pri čemer sem že sam zagotovil, da do situacije dejanskega nasprotja interesov sploh ni moglo priti. Sodelovanje v javnih zadevah je ustavno varovana pravica. Takšne pravice je mogoče omejiti samo z zakonom. Zakon pa ne določa nezdružljivosti funkcije generalnega direktorja z organizatorjem volilne kampanje.”
 • “Za zamudo pri sprejemanju PPN za leto 2023 tako ni odgovoren generalni direktor, temveč sam programski svet. Neodločanju programskega sveta o PPN 2023 v statutarnem roku je generalni direktor na seji ustno, pa tudi pisno nasprotoval in opozarjal, da so izpolnjeni vsi pogoji za veljavno odločanje.”
 • “Glede očitkov v zvezi z razrešitvijo direktorice Televizije Natalije Gorščak pojasnjujem, da sodba še ni pravnomočna. Generalnemu direktorju na podlagi nepravnomočne sodbe ni mogoče ničesar očitati.”
 • “Očitki so spet povsem nekonkretizirani, a v kolikor gre za izjave gospoda Slavka Kmetiča, pojasnjujem, da je te izjave obravnaval programski svet in da je odgovorna urednica izjave gospoda Kmetiča demantirala. Povedala je, da so klici programskih svetnikov nekaj običajnega in da tega ne čuti kot pritisk, da pa v nobenem primeru ni prišlo do nobenega posega oziroma do vplivanja nanjo.”
 • “Vršilcu dolžnosti generalnega direktorja ni poznano, da bi raziskava Valicona ali katero izmed poročil Varuhinje ugotovilo, da je padec gledanosti televizije, padec obiskanosti MMC ali pa padec ugleda RTV Slovenija posledica sprememb programa, ki so bile uvedene s PPN 2022.”
 • “Pri tem sam špekuliram, da je padec ugleda verjetno bolj kot s katerim koli ravnanjem generalnega direktorja posledica stavke Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija in Sindikata novinarjev Slovenije, ki je – tako po mojem mnenju kažejo prav vse okoliščine – bil namenjen ustvarjanju izrednih razmer, ki jih bo morala ‘presekati’ država s posegi v upravljanje RTV Slovenija, kar se je nenazadnje tudi po izrecnih, večkratnih pozivih obeh sindikatov tudi zgodilo.”
 • “Če bi držalo stališče stavkovnega odbora, da se na dan stavke – mimo odgovornega urednika, ki ne stavka, in odgovarja za vsak prispevek na dan stavke, tudi za to, da je vsak prispevek v skladu ne samo z zakoni, ampak tudi internimi programskimi in novinarskimi standardi – objavlja nek stavkovni program, ki ga diktirajo in pripravljajo zgolj stavkajoči, ne pa nestavkajoči delavci, bi nujno prišlo do posega v pravico nestavkajočih delavcev do dela.”
 • “Objektivno odgovornost za programske novosti iz PPN 2022 je že sprejel vršilec dolžnosti direktorja televizije dr. Valentin Areh, ki se ni prijavil na razpis za mandat direktorja Televizije. Če PPN 2022 v celoti ni prinesel želenih (ali celo napovedanih) izboljšav, je treba najprej opraviti temeljito analizo razlogov in nato ugotoviti, ali je mogoče uveljaviti odgovornost pripravljavcev ali predlagateljev PPN. Tega programski svet ni storil, zato so očitki v tem delu povsem pavšalni in nanje ni mogoče učinkovito odgovoriti.”
 • “V konkretnem primeru programski svet ni sprejel niti enega sklepa, s katerim bi po opravljenem programskem nadzoru ugotovil, da se PPN ne izvaja. Nasprotno, s tem, ko se je z izvajanjem PPN seznanil, še posebej s posebnim poročilom o oddaji Studio City, in generalnemu direktorju ni naložil nobenih ukrepov, je programski svet odmik od PPN v delu, ki se nanaša na oddajo Studio City, sprejel oziroma z njim soglašal.”
 • “Vrednost dejansko opravljenih storitev je sicer presegla pogodbeno vrednost 180.000 EUR, vendar pa je bila pogodbena vrednost z obema aneksoma dvignjena, česar osnovna pogodba ni predvidevala. Zaradi navedenega ni bilo potrebe, niti podlage, da bi RTV Slovenija v projekt vstopila kot medijski partner oziroma koproducent, zato o tem ni bile podane izjave za javnost. Izvajanje pogodbe z UKOM je take sproti kot za nazaj spremljal nadzorni svet RTV Slovenija. Nadzorni svet je nazadnje obravnaval dodatno poročilo o projektu predsedovanja Slovenije EU in o sklenjeni (in realizirani) pogodbi z Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, in sicer na 7. redni seji dne 27. 7. 2022.”
 • “Prekoračitev pooblastil, ko generalni direktor sam vabi goste v studio: ni jasno, na kaj se ta očitek nanaša, je pa očitek v vsakem primeru nesmiseln, saj je generalni direktor edini zastopnik zavoda in kot tak zagotovo ima pooblastilo, da kogarkoli povabi v prostore RTV Slovenija.”
 • “Najemanje zunanjih sodelavcev za dela, ki bi jih lahko opravili zaposleni, predvsem za nove projekte (Panorama} ali za izpolnjevanje lastnih političnih želja (Odmevi): ni jasno, na kaj se ta očitek nanaša.”
 • “Neimplementacija novega produkcijskega sistema: ni jasno, na kaj se ta očitek nanaša.”
 • “Zaposlovanje kadrov, ki jih RTV Slovenija nujno ne potrebuje ter obenem nedodeljevanje dela zaposlenim v istih uredništvih: ni jasno, na kaj se ta očitek nanaša. Generalni direktor ni pristojen za dodeljevanje dela zaposlenim v uredništvih, niti ni seznanjen s tem, da naj bi prišlo do zaposlovanja kadrov, ki jih RTV Slovenija ne potrebuje, ali do nedodeljevanja dela zaposlenim.”
,
%d bloggers like this: