KPK PREUČUJE MOŽNOST UVEDBE POSTOPKA O PREKRŠKU

Ali sta Andrej Grah Whatmough in Peter Gregorčič nepoznavalca postopkov ali sta jih namenoma prezrla?

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je 6. marca 2023 zaključila postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov uradnih oseb RTV Slovenija, in sicer zoper generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, predsednika Programskega sveta Petra Gregorčiča, člana Programskega sveta zaslužnega profesorja Janeza Juhanta in člana Nadzornega sveta Aleksandra Kotnika. Ker kolektivna nadzorna organa (Programski in Nadzorni svet RTV) ob seznanitvi o okoliščinah nasprotja interesov nista odločala, o neodločanju pa nista obvestila KPK, bo KPK preučil možnost uvedbe postopka o prekršku glede na 77. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa tudi višino kazni. O samem načinu izogibanju nasprotju interesov pa govori 38. člen istega zakona.

38. člen

(način izogibanja nasprotju interesov)

(1) Uradna oseba mora takoj, ko ugotovi obstoj okoliščin nasprotja interesov, prenehati z delom v zadevi, razen če bi bilo nevarno odlašati, ter o izločitvi in okoliščinah nasprotja interesov najkasneje v roku treh delovnih dni pisno obvestiti svojega nadrejenega oziroma predstojnika.

(2) Nadrejena oseba oziroma predstojnik čim prej, najkasneje pa v petih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka obrazloženo odloči, ali se uradno osebo izloči iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ali oseba nadaljuje z delom. Zoper to odločitev ni pravnega sredstva.

(3) Kadar je uradna oseba del kolektivnega organa, o njeni izločitvi v roku in na način iz prejšnjega odstavka odloči ta organ. Uradna oseba pri odločanju o lastni izločitvi ne sme sodelovati.

(4) Če nadrejena oseba oziroma predstojnik ali kolektivni organ odloči, da bo uradna oseba kljub nasprotju interesov nadaljevala z delom v zadevi, ji lahko da obvezujoče obrazložene usmeritve za ravnanje in odločanje, pri čemer mora zasledovati javni interes. Nadrejena oseba oziroma predstojnik ali kolektivni organ sprejeto odločitev v petih dneh po njenem sprejemu posreduje komisiji.

(5) Če nadrejena oseba oziroma predstojnik ali kolektivni organ o izločitvi ne odloči v roku iz drugega odstavka tega člena ali če uradna oseba nima nadrejene osebe oziroma predstojnika, uradna oseba o obstoju okoliščin nasprotja interesov v petih dneh obvesti komisijo. Komisija v petih dneh od prejema obvestila odloči o obstoju oziroma neobstoju nasprotja interesov in o načinu izognitve nasprotju interesov.

Je Gregorčič zavestno tvegal kazen?

Peter Gregorčič je znan po odličnem poznavanju prava, zato čudi, da je možnost prekrškovnega postopka kar spregledal. Lahko predvidevamo, da zavestno tvegal kazen v višini med 400 in 4000 evri? Ob njem je tvegal tudi Andrej Grah Whatmough. Oba sta sicer vajena, da jo odneseta brez posledic, njuno pravniško kolovratenje in kolobarjenje, računovodska sprenevedanja in prirejanja so zaenkrat še brez posledic, čeprav je vsakomur, ki vsaj malo pozna paragrafe in številke, jasno, da je tako početje nevarno in tvegano.

Še bolj dejanje neodločanja meji na ignoriranje predpisov, ko se spomnimo primera, ko je Andrej Grah Whatmough kot predsednik Nadzornega sveta RTV na KPK prijavil bivšega generalnega direktorja Igorja Kadunca. Zdajšnji v. d. »general« pozna postopek in bi moral prenehati z delovanjem dokler njegov »predstojnik«, torej nadzorni organ o tem ne odloči. Podobno velja tudi za programskega svetnika Janeza Juhanta, medtem ko Peter Gregorčič nima nadzornega organa in bi moral neposredno obvestiti KPK, ki bi mu v petih dneh moral odgovoriti. Glede na to, da se predsednik Programskega sveta Peter Gregorčič vedno znova rad pohvali, da »nepoznavanje prava škoduje«, lahko predvidevamo, da je KPK namenoma ignoriral.

%d bloggers like this: